White Mountains - hrabe

Second Meadow - West Fork Black River

ArizonaWhiteMountainsBlackRiverMeadow